Ośrodek leczenia uzależnień, odtrucie i odwyk - terapia uzależnień

Serwis Strony



 • NZOZ "Terapia-24" Ośrodek
 • Psychoterapii
 • 84-104 Jastrzębia Góra
 • ul. Nasza 2
 • tel. 58 523 84 73

 • oraz

 • Oddział w Kościerzynie
 • ul. Wyspiańskiego 18a
 • 83-400 Kościerzyna

 • tel. 58 572 13 91





Kadra

Zespół NZOZ „Terapia-24” Ośrodka Psychoterapii stanowią osoby, które od wielu lat profesjonalnie zajmują się terapią uzależnień, psychoterapią i pomocą psychologiczną.

W swoim gronie mamy:

 • - psychoterapeutów;
 • - specjalistów terapii uzależnień;
 • - instruktorów terapii uzależnień;
 • - psychologów i pedagogów;
 • - lekarza chorób wewnętrznych;
 • - lekarza specjalistę psychiatrę;
 • - pielęgniarki;
 • - trzeźwiejących alkoholików;

Współpracujemy z NZOZ „MediCenter” w Kościerzynie, gdzie wykonujemy m.in. badania morfologii.



W trosce o jakość usług, Ośrodek poddał się w lipcu 2013 roku superwizji, z której wynika, że program merytoryczny nie budzi żadnych wątpliwości.
We wrześniu 2014 roku przeszliśmy też superwizję Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień z Gdańska, który nadzoruje wszystkie placówki lecznictwa odwykowego z ramienia PARPA


W lipcu 2013 roku członkowie naszego zespołu terapeutycznego złożyli oświadczenie o akceptacji i woli przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień. Dołączyliśmy do listy około 40 placówek w kraju, których personel złożył takie oświadczenie. Lista prowadzona i weryfikowana jest przez Komisję do Spraw Etyki powoływaną przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień

W październiku 2013 roku nasi terapeuci wzięli udział w organizowanym przez "Pracownię Psychologiczno - Pedagogiczną, Szkolenia, Diagnostyka, Psychoterapia" przy udziale merytorycznym "CARE BROK. Szkoła Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku" szkoleniu podwyższającym umiejętności zawodowe pt. "Metody i techniki prowadzenia psychoterapii uzależnień"

Praca całego personelu oceniana jest na bieżąco i jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do umiejętności bądź postawy moralnej, rozstajemy się z takimi osobami. Bezpieczeństwo i zachowanie w tajemnicy spraw pacjentów, to dla nas najważniesza sprawa.


Podstawą prawną systemu lecznictwa odwykowego w Polsce stanowią:


· Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 28 października 1982 roku (z późniejszymi zmianami) w art. 21 oraz
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu z dnia 31 grudnia 1999 roku.

Na podstawie ww. aktów prawnych:

- Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się wyłącznie w publicznych bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej


Nasz Ośrodek zarejestrowany pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia-24" Ośrodek Psychoterapii jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000167652. W ramach NZOZ "Terapia-24" funkcjonuje Ośrodek Leczenia Uzależnień.
 • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - kliknij



 • Zespół terapeutów:


  Ośrodkiem kieruje:

  Józefa Byczkowska

  Kierownik Ośrodka. Psycholog, Specjalista terapii uzależnień, certyfikat KBPN (Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii).
  Mgr psychologii i mgr teologii. Uzupełniałam wykształcenie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (Psychologia Kliniczna), Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Nauk Społecznych), Uniwersytecie Warszawskim (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego) i na Politechnice Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii). Aktualnie jestem w tracie realizacji specjalizacji w dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz na II roku Szkoły Psychoterapii Poznawczo â Behawioralnej SWPS w Warszawie w/z w Sopocie.
  Zdobyte kwalifikacje wykorzystuję w pracy z pacjentami prowadząc terapię w ramach prowadzonego przez siebie gabinetu psychologicznego pod nazwą: „Józefa Byczkowska. Gabinet Psychologiczny. Mediacje.” w Kartuzach, pracując na stanowisku certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień w NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” w Kartuzach w Poradni Leczenia Uzależnień, w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego prowadząc sesje psychoterapii indywidualnej. Pracuję również w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Smażynie oraz w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie jako specjalista terapii uzależnień i psycholog. Posiadaną wiedzą i doświadczeniem dzielę się również współpracując z Policją, Sądem oraz Prokuraturą jako biegły sądowy i mediator wpisany na listy biegłych i mediatorów Sądu Okręgowego w Gdańsku.
  Jestem osobą, która nie boi się nowych wyzwań, ciekawą ludzi i świata. Zwłaszcza lubię zgłębiać tajniki ludzkich zachowań, odczuć i emocji. Interesuje mnie szeroko pojęty zakres zaburzeń osobowości. Moim atutem są odpowiedzialność, skuteczność i konsekwencja. Ponadto cechuje mnie łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność szybkiego uczenia się.

  wspierają:

  Ewelina Drzewiecka

  Psycholog, Specjalista terapii uzależnień
  Mam na imię Ewelina. Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Psychologia. Naukę swą kontynuowałam na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pogłębiałam wiedze na temat pomocy psychologicznej osobom chorym somatycznie. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w Szkole Aktywnego Rozwoju i Edukacji w Broku. Pracowałam jako psycholog w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej „Neptun” gdzie przeprowadzałam rozmowy indywidualne, zajęcia relaksacyjne a także wykłady dla osób po zabiegach kardiologicznych. Pracowałam także w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Obecnie pracuje w Poradni leczenia Uzależnień i Współuzależnienia a także w Ośrodku Terapia-24. Moja praca jest dla mnie pasją. Lubię pomagać innym ludziom. Już w trakcie studiów postanowiłam zostać wolontariuszką i prowadziłam rozmowy z osobami po próbach samobójczych. W Ośrodku Terapia-24 prowadzę rozmowy indywidualne z Pensjonariuszami oraz badania psychologiczne. Jestem osoba otwartą, ciepłą i łatwo nawiązuje kontakty. Mój zawód jest dla mnie powołaniem, które wypełniam z radością.

  Mariusz Sadowski

  Specjalista terapii uzależnień
  Mam na imię Mariusz.

  Mam 59 lat, jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku socjologia. Posiadam certyfikat instruktora terapii uzależnień, obecnie jestem w procesie uzyskiwania certyfikatu specjalisty. Jako terapeuta pracuję z osobami uzależnionymi od 20 lat, pracowałem również z osobami współuzależnionymi. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę nabytą na studiach, gdyż uważam, że społeczność, w której człowiek żyje wywiera ogromny wpływ na jego funkcjonowanie. W przypadku każdego pacjenta stosuję podejście indywidualne gdyż każdy człowiek prezentuje swoistą i niepowtarzalną osobowość.
  Jestem uzależniony, od ponad 20 lat zachowuję trzeźwość.
  Moje pasje to historia, żeglarstwo, szanty i Bieszczady.  

  Wanda Wierzba

  Specjalista terapii uzależnień
  Mam na imię Wanda.
  Jestem absolwentką Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, którą ukończyłam na kierunku pedagogiki resocjalizacyjnej. Uzyskałam tytuł Specjalisty Terapii Uzależnień i Współuzależnienia po ukończeniu Studium Terapii Uzależnień. Obecnie jestem w procesie certyfikowania. Z ludźmi uzależnionymi pracuję od 20 lat. Przez 16 lat pracowałam w Ośrodku Profilaktyki I Terapii Uzależnień w Gdyni.
  W międzyczasie kończyłam liczne warsztaty i treningi wzbogacające mój warsztat terapeuty. W swojej pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, do każdego podchodzę indywidualnie. Uważam, że każdy człowiek ma jedyną i niepowtarzalną w swoim rodzaju historię życia. Z natury jestem osobą otwartą, ciepłą i empatyczną. Moja praca jest dla mnie pasją którą wypełniam z dużym zaangażowaniem i radością.
  Jestem osobą komunikatywną, pozytywnie nastawioną, mam dobre relacje z ludźmi. Nie boję się wyzwań

  Daria Jankowska

  Specjalista terapii uzależnień
  W edukacji swojej ukończyłam między innymi Pedagogikę Resocjalizacyjną, Psychopedagogikę, Psychologię Alternatywną, jak również Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, akredytowaną przez PARPA. Obecnie studiuję Psychologię w zakresie klinicznym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Psychologia i Psychoterapia stały się dla mnie moją wielką pasją, w której codziennie odnajduje radość.
  Dzięki moim doświadczeniom w licznych treningach interpersonalnych i intrapsychicznych, nabyłam umiejętności szerokiej psychoanalizy, głębokiego wglądu w ludzkie trudności, jak również prowadzenia zajęć warsztatowych z grupą. W poprzedniej mojej pracy, czyli w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, miałam możliwość specjalizowania się w terapii indywidualnej, w towarzyszeniu Pacjentowi w zgłaszanych przez niego trudnościach, gdzie z empatią, życzliwością i zrozumieniem, poszukiwałam z nim jego drogi.
  Kocham ludzi, otwieram się na ich potrzeby i na dostrzeżeniu w człowieku jego wewnętrznego dobra. W kontakcie z drugim człowiekiem staram się być niczym ,,podporą”, na której może się oprzeć. Uważam, że dobry kontakt, moja wnikliwość, bezwzględna akceptacja, uzyskane doświadczenie, mogą pomóc w tym, by Twój świat odzyskał na nowo piękne i barwne kolory. Szczerzę myślę, że zasługujesz na życie w pełni szczęśliwe, bo Jesteś człowiekiem niezwykle ważnym i wartościowym.

  Roman Zwiercan

  Instruktor terapii uzależnień Pełni funkcję kierownika administracyjnego. Koordynuje i dba o prawidłowe prowadzenie ośrodka.



  Opiekę medyczną nad pensjonariuszami sprawują:

  dr lek. med. Mirosława Loba-Wietecha

  internista z drugim stopniem specjalizacji, prowadząca rozległą praktykę lekarską, posiadająca olbrzymie doświadczenie w leczeniu osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

  dr. lek. med. Piotr Stoń

  Lekarz psychiatra. Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 1998 roku,specjalizację z psychiatrii w 2008 roku. Od 2010 posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracował w Ośrodku Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień w Sopocie, w latach 2004-2007 praktykował w NZOZ MONAR w Gdańsku. Obecnie kieruje pracą Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Pracuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego.

  oraz pielęgniarki dyplomowane:

  Krysia, Basia i Jola





  Pieczę nad kuchnią sprawują panie:

  Lucyna i Małgosia

  obydwie posiadają duże doświadczenie, wysublimowane wyczucie smaku, oraz najważniejsze, otwarte są na wszelkie sugestie i starają się zadowolić gusta wszystkich pensjonariuszy. Nikt jeszcze nie wstał u nas od stołu głodny.

  Jesteśmy tutaj dla Ciebie i Twojej rodziny. Służymy naszą wiedzą,
  profesjonalizmem i niejednokrotnie własnym doświadczeniem.
  Wszystkie osoby w zespole łączy jedno:
  CHĘĆ NIESIENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM ORAZ ICH BLISKIM