Ośrodek leczenia uzależnień, odtrucie i odwyk - terapia uzależnień

Serwis Stronypiekne tereny
  
nasz ośrodek
  
pokoje
  
jadalnia
  
pokoje pensjonariuszy
  
łazienki
  
gebinet leczenia odwykowego
  
aktywny odwyk


 • NZOZ "Terapia-24" Ośrodek
 • Psychoterapii
 • 84-104 Jastrzębia Góra
 • ul. Nasza 2
 • tel. 58 523 84 73

 • oraz

 • Oddział w Kościerzynie
 • ul. Wyspiańskiego 18a
 • 83-400 Kościerzyna

 • tel. 58 572 13 91
 • fax 58 684 91 53

Oferta

Terapia w naszym Ośrodku obejmuje uzależnienia od:

Program Podstawowy Psychoterapii Uzależnień – 6/8 tygodni:

Edukacja alkoholowa i współuzależnienia (dotyczy również innych uzależnień);
- zdrowienie w chorobie alkoholowej,
- praca w grupie, pomoc innych ludzi,
- koncentracja na leczeniu,
- szukanie motywacji do zaprzestania picia, moje własne motywy do zaprzestania picia, brania, zażywania, ect.,
- mity na temat alkoholu i innych używek,
- czy mój styl życia sprzyja piciu alkoholu, braniu, zażywaniu, itp.
- wpływ picia alkoholu lub zażywanie innych środków psychoaktywnych na moje życie,
- AA wartości, przyjaźń, wsparcie, inne ruchy samopomocowe,
- omówienie zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików i wychodzących z innych uzależnień,
- program HALT,
- program 24 godziny,
- bilans zysków i strat,
- alkoholizm jako choroba
(co to jest uzależnienie od alkoholu i innych środków, w jaki sposób można się uzależnić),
- objawy choroby alkoholowej, innych uzależnień,
- fazy uzależnień,
- w której fazie uzależnienia obecnie się znajduję,
- głód alkoholowy (co się ze mną dzieje odkąd przestałem pić, brać, zażywać),
- objawy głodu,
- moje własne objawy głodu,
- sposoby radzenia sobie z głodem,
- lista sygnałów ostrzegawczych,
- praca nad złością (uświadomienie sobie uczucia złości),
- poczucie winy, wstydu, własnej wartości, osamotnienia - wewnętrznego z perspektywy pijącego,
- utrata kontroli picia, brania, zażywania (czy potrafię to robić w sposób kontrolowany),
- bezsilność (etapy uznawania oraz wyjaśniania pojęcia bezsilność),
- wyzwalacze zewnętrzne i wewnętrzne.
- uzależnienie - chorobą całej rodziny,
- współuzależnienie, DDA,
- uczucia (do czego są potrzebne), sposoby wyrażania, podział,
- prowadzenie dzienniczka uczuć,
- sposoby radzenia sobie z uczuciami,
- mechanizm nałogowego regulowania uczuć,
- mechanizm iluzji i zaprzeczeń (wyjaśnianie pojęcia, przykłady),
- czary alkoholika, hazardzisty, innej uzależnionej osoby,
- mechanizm rozproszenia i rozdwojenia Ja,
- przypomnienie czemu służy uznanie bezsilności,
- czy uznaję siebie za osobę uzależnioną ? – etapy,
- czy osoba uzależniona może być wartościowym człowiekiem?
- co wynika dla mnie z faktu, że jestem uzależniony, moje ograniczenia,
- praktyczne umiejętności potrzebne do trzeźwego życia,
- budowanie systemów wsparcia,
- planowanie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych,
- plan na wyjście.

Program Podstawowy Psychoterapii Uzależnień z elementami terapii pogłębionej – 8 tygodni:


- program j.w., oraz dodatkowo:
a. Praca nad Psychologicznymi Mechanizmami Uzależnienia,
b. Komunikacja małżeńska,
c. Jak sobie radzić ze złością,
d. Praca nad wstydem,
e. Praca nad poczuciem winy,
f. Praca nad poczuciem własnej wartości,
g. Jak sobie radzić ze stresem,
h. Jak sobie radzić z lękiem,
i. Trening Asertywnych Zachowań,
j. Trening Konstruktywnych Zachowań,
k. Zapobieganie Nawrotom Choroby,
l. I inne ważne dla procesu trzeźwienia.


Oprócz pełnych programów oferujemy:

Program Motywacyjny - ustalany idywidualnie z terapeutą:


a. Zapoznanie się z metodami pracy i Ośrodkiem, w tym udział w zajęciach grupowych;
b. Indywidualne motywacyjne spotkania z terapeutą;

Program Motywacyjno – Diagnostyczny - ustalany idywidualnie z terapeutą:


a. Zapoznanie się z metodami pracy i Ośrodkiem, w tym udział w zajęciach grupowych;
b. Indywidualne motywacyjne spotkania z terapeutą;
c. Indywidualne motywacyjne spotkania z psychologiem;
d. Diagnostyka uzależnienia i diagnostyka medyczna;
e. Podstawowa edukacja o uzależnieniach;
Programy psychoterapii członków rodzin oraz partnerów osób uzależnionych
Prowadzone równolegle, podczas pobytu na terapii osoby uzależnionej.

Intensywny Program Podstawowy Psychoterapii dla Osób Współuzależnionych – ustalany idywidualnie z terapeutą:


1. Edukacja alkoholowa i współuzależnienia ;
2. Uczucia, potrzeby, wartości i przemoc domowa;


Intensywny Program Psychoterapii Podstawowej z elementami Terapii Pogłębionej – ustalany idywidualnie z terapeutą:


1. Praca nad poczuciem własnej wartości;
2. Komunikacja małżeńska;
3. Jak sobie radzić ze złością;
4. Praca nad wstydem;
5. Praca nad poczuciem winy;
6. Praca nad lękiem;
7. Jak sobie radzić ze stresem;
8. Trening Asertywnych Zachowań;
Weekendowe Indywidualne Sesje dla ofiar przemocy – ustalany idywidualnie z terapeutą:


Program realizowany jest od godz. 15.00 w sobotę do godz. 18:30 w niedzielę, przez Certyfikowanego Specjalistę w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy;


Weekendowe Indywidualne Sesje dla sprawców przemocy – ustalany idywidualnie z terapeutą:


Program realizowany jest od godz. 15.00 w sobotę do godz. 18:30 w niedzielę, przez Certyfikowanego Specjalistę Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
Weekendowe bezpłatne Sesje Informacyjno Edukacyjne – 2 godziny:


Program realizowany jest od godz. 15.00 do 17.00 w sobotę lub w niedzielę (obowiązuje rezerwacja terminu)
1. Uzależnienie jako choroba – zapoznanie z problemem,
a) czym jest uzależnienie,
b) wpływ uzależnienia na rodzinę,
c) formy pomocy,
d) motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia terapii,
2. Zapoznanie się z metodami pracy oraz warunkami panującymi w Ośrodku,

REGULAMIN OŚRODKA "TERAPIA-24" w KOŚCIERZYNIE


Cele i zadania Ośrodka
1. Celem Ośrodka jest wykonywanie działalności polegającej
na :
a) udzielaniu świadczeń zdrowotnych zapobiegawczo - leczniczych oraz rehabilitacyjnych dla osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin,
b) realizacji programów psychoterapii,
c) prowadzenie nieodpłatnej profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej.

2. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:
a) realizacja programów psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin,
b) poradnictwo, konsultacje oraz diagnostyka psychologiczno- medyczna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
c) poradnictwo psychologiczno-psychiatryczne, diagnostyka oraz psychoterapia dla osób z innymi zaburzeniami psychicznymi,
d) świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
e) nieodpłatna działalność profilaktyczno-informacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
f) współpraca z innymi podmiotami leczniczymi, placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz grupami samopomocowymi.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
1. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne;
b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

2. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień oraz promocji zdrowia.

Oferta Ośrodka skierowana jest do pacjentów z terenu Polski oraz Polaków mieszkających za granicami kraju.

Ośrodek zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych zmieniających nastrój oraz zaburzeń i zachowań osobowościowych (zakupoholizm, seksoholizm itp.). Możliwość podjęcia leczenia konsultowana jest z terapeutą i psychologiem.

Zasady i warunki przyjęć i udzielania świadczeń

Ośrodek jest placówką prywatną. Świadczy usługi nieodpłatnie.

W szczególnych przypadkach, w sytuacji wyczerpania limitu miejsc bezpłatnych możliwe jest przyjęcie pacjenta na zasadach pełnej odpłatności za usługi terapeutyczne i pobyt. Opłata za terapię winna być wniesiona w całości przelewem lub gotówką najpóźniej w dniu rozpoczęcia leczenia. Opuszczenie Ośrodka przed ukończeniem programu leczenia oznacza rezygnację z wniesionych opłat.

Przyjęcia do Ośrodka odbywają się w miarę wolnych miejsc po uprzednim uzgodnieniu terminu i dokonaniu rezerwacji przez pacjenta. Rezerwacja skuteczna jest po potwierdzeniu terminu.

Pacjenci podlegają całodobowemu monitorowaniu i nadzorowi personelu Ośrodka na terenie całego obiektu.

Wszystkim Pensjonariuszom zapewniamy całodobową opieką terapeuty.

Ze względu na specyfikę choroby a przede wszystkim w celu prawidłowego przebiegu procesu terapeutycznego pacjenci wyrażają zgodę na ograniczenia wolności osobistej w zakresie wynikającym z Regulaminu, „Kontraktu terapeutycznego”, „Zasad i norm komunikacji” oraz „Porządku dnia”.
– w szczególności:
a. w trakcie terapii obowiązuje zakaz kontaktów intymnych i seksualnych pomiędzy pacjentami,
b. w trakcie pobytu w ośrodku obowiązuje zakaz przebywania w salach pacjentów innej płci,
c. pensjonariusz ma obowiązek utrzymywania czystości osobistej i pomieszczeń, w których przebywa.
d. pensjonariusz nie może opuszczać terenu ośrodka bez zgody personelu.
e. przebywający na terapii mają obowiązek wykonywania poleceń personelu, związanych z terapią i pobytem.
f. palenie tytoniu jest dopuszczalne tylko w miejscu wyznaczonym.
g. używanie telefonów komórkowych lub/oraz laptopa jest dopuszczalne tylko w naprawdę ważnych sprawach, w pokojach własnych po zajęciach.
h. podczas spacerów, pensjonariuszy obowiązuje zakaz wchodzenia do kawiarni, barów i innych miejsc gdzie sprzedawany i podawany jest alkohol oraz występują inne „wyzwalacze”.

W przypadku gdy pacjent potrzebuje zaświadczenia o leczeniu na terenie Ośrodka lub wyniku przeprowadzonych testów, zostaje ono przygotowane w oparciu o posiadaną dokumentację z odpowiednią sygnaturą Ośrodka.

Pacjenci Ośrodka podlegają następującemu zakresowi porad:
- pełny wywiad lekarski,
- wywiad od rodziny lub bliskich chorego,
- badanie fizykalne,
- wywiad psychologiczny,
- badanie i diagnozę psychologiczną,
- ustalenie wstępnego rozpoznania,
- ustalenie rodzaju leczenia,
- psychoedukacja,
- terapia indywidualna, kryzysowa, grupowa, rodzinna,
- konsultacje specjalistyczne,

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
1. Celem zapewnienia prawidłowości diagnostyki i leczenia pacjenta oraz ciągłości postępowania terapeutycznego Ośrodek współdziała z innymi podmiotami działalności leczniczej.
2. Ośrodek może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne w celu wykonywania zadań opieki zdrowotnej, szczegółowe zasady udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne określają umowy obowiązujące pomiędzy Ośrodkiem a przyjmującym zamówienie.
3. W przypadku wystąpienia chorób somatycznych lub zaburzeń psychicznych uniemożliwiających kontynuację terapii Ośrodek kieruje pacjenta do odpowiednich placówek lecznictwa stacjonarnego lub udziela informacji o możliwościach leczenia w ambulatoryjnych zakładach opieki zdrowotnej

Ustalenia końcowe W sprawach nie przewidzianych regulaminem, decyzje podejmuje właściciel Ośrodka lub osoba przez niego wyznaczona.